Termenii și condițiile

Regimul juridic al solicitării

Prezenta solicitare are un caracter estimativ, publicitar și nu este obligatorie pentru solicitant sau pentru Credit Comod S.R.L.

Credit Comod S.R.L își menţine dreptul de a refuza parțial, sau integral solicitarea de credit, în cazul în care aceasta conține date eronate, false, sau solicitantul nu a comunicat Credit Comod S.R.L date corecte cu privire la situația sa financiară, prezența unor litigii, interdicții limitări în drepturi sau cu privire la grevări și/sau interdicții asupra unor bunuri ce-i aparțin cu drept de proprietate. Prezenta solicitare poate fi renegociată suplimentar, prin negociere directă la oficiul Credit Comod S.R.L ca urmare a prezentării suplimentare a unor garanții ce țin de executarea ulterioară a contractului de împrumut, drept exemplu:

Confidențialitatea

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul își exprimă acordul expres și neviciat, fiind pe deplin responsabil de acțiunile sale și consecințele survenite, la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Credit Comod S.R.L, transmise personal, sau prin intermediul persoane terțe împuternicite de el, completînd cererea de solicitare a împrumutului (credit nonbancar) solicitantul împuternicește Credit Comod S.R.L cu dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv în scopuri statistice, de a verifica corectitudinea acestora, de a transmite aceste date terților în scopul verificării și/sau protejării intereselor legitime ale Credit Comod S.R.L.. Solicitantul fiind responsabil de acțiunele sale împuternicește ”Credit Comod” SRL la dezvăluirea datelor cu caracter personal necesare pentru luarea deciziilor înaintea încheierii contractului de împrumut (consultarea unor baze de date), ca urmare a transmiterii solicitării, precum și în scopul semnării și/sau executării contractului de împrumut.

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul își exprimă acordul expres și neviciat, consințămîntul, fiind pe deplin responsabil de acțiunile sale și consecințele survenite, la dezvăluirea datelor cu caracter personal către birourile de istorie creditară, Biroul Istoriilor de Credit ”Infodebit Credit Report”, Î.M “Biroul de Credit” S.R.L. în scopul formării istoriei de credit, conținutul căreia este stabilit de art.5 din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit.

Legea nr. 122-XVI din 29 mai 2008 “Privind birourile istoriilor de credit”

Credit Comod S.R.L. își asumă responsabilitatea să nu transmită informația confidențială pe care o recepționează de la solicitant către persoane terțe, decît dacă aceasta transmitere are loc în condițiile enunțate mai sus și este necesară în scopul protejării intereselor legitime ale Credit Comod S.R.L., sau ca urmare a solicitării motivate ale autorităților de stat din Republica Moldova, fiind obligată prin lege să le transmită.

Credit Comod S.R.L. este înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal în cadrul sistemului de evidenţă nr. 00001765, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Identitatea solicitantului

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul confirmă, pe propria răspundere, că utilizează datele de identitate care îi aparțin personal, fiind incluse în actele de identitate emise de autoritățile competente ale Republicii Moldova, iar datele sunt veridice și actuale la momentul bifării căsiței. Solicitantul va purta răspundere penală în cazul în care va utiliza date unei persoanei terțe, fără acordul expres al ei, sau va introduce date eronate, false, sau care deja nu mai sunt valabile, cu scopul de a duce în eroare angajații Credit Comod S.R.L, pentru a obține beneficii cu caracter material.

Capacitatea juridică

Prin bifarea căsuței Termeni și Condiții, solicitantul confirmă, pe propria răspundere, că dispune de capacitate juridică deplină, că la momentul bifării a atins vîrsta de 18 ani. La fel, solicitantul confirmă, pe propria răspundere că nu se află în stare de ebrietate alcoolică, că nu se află sub influența unor substanțe narcotice sau psihotrope, inclusiv prescrise pentru tratament care ar putea influența capacitatea de a percepe natura juridică a actelor sau consecințele acestora.